[EN] [MK]

nm_logo-3.jpgCompany

     

Ф 4.3.2/1

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

СПИСОК НА ВАЖЕЧКИ ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

(од областа на управувањето со отпад, заштита на животна средина и здравјето и безбедноста на вработените)

Законските и подзаконските прописи можат да се преземат во .PDF форма.

Најновите прописи додадени на списокот се обележани со црвено.

Назив на законот или прописот

Објавен во

Сл.весник бр./год.

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

 

9/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

123/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

 

51/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДOT

147/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО

ОТПАДОТ

163/2013

СТРАТЕГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (2008 - 2020 ГОДИНА)

 

39/2008

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД (2009 - 2015) НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

77/2009

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ДРИСЛА СКОПЈЕ

 

13/2011

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАД

30/2013

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОПЕРАТОР НА ДЕПОНИЈА

68/2014

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ОПЕРАТОР НА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГОРЕЊЕ ИЛИ СОГОРУВАЊЕ НА ОТПАД

68/2014

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДНЕВНИКОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФОРМУЛАРИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

68/2014

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

63/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПХБ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИНСТАЛАЦИИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПХБ, ИСКОРИСТЕНИТЕ ПХБ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈАШТО СОДРЖИ ПХБ

52/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРАЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД

41/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

9/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРАЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД

22/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИОТ И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ НА НЕОПАСЕН ОТПАД

146/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД

129/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

 

74/2011

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОВТОРНАТА УПОТРЕБА И ПРЕРАБОТКА НА ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА И НА ЦЕЛИТЕ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ПРЕРАБОТКА НА ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА( *)

 

74/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ МОРААТ ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПОСТАПУВААТ СО ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЦЕЛИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА НИВНО ПОСТИГНУВАЊЕ И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО ЗА УНИШТУВАЊЕ, ФОРМАТА И ...

 

164/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА СПОРЕД КОЈА СЕ ПОЛАГА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО, КАКО И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

 

153/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД

 

118/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПХБ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИНСТАЛАЦИИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПХБ, ИСКОРИСТЕНИТЕ ПХБ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈАШТО СОДРЖИ ПХБ

 

130/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ЕМИСИИ ПРИ ГОРЕЊЕ И СОГОРУВАЊЕ НА ОТПАД И УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ГОРЕЊЕ И СОГОРУВАЊЕ

 

123/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ МОРААТ ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПОСТАПУВААТ СО ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЦЕЛИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА НИВНО ПОСТИГНУВАЊЕ И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО ЗА УНИШТУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КАКО...

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИТЕ ГУМИ, КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ УВЕЗУВААТ УПОТРЕБУВАНИ ГУМИ

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДОТ ОД ТИТАНИУМ ДИОКСИД, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ МОНИТОРИНГ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ОПЕРАТОР НА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГОРЕЊЕ ИЛИ СОГОРУВАЊЕ НА ОТПАД

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НА БИОРАЗГРАДЛИВИ СОСТОЈКИ ВО ОТПАДОТ ШТО СМЕЕ ДА СЕ ДЕПОНИРА

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА И ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАД, КАКО И УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБУКА И ТРЕНИНГ ПРОГРАМА НА ВРАБОТЕНИТЕ

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОГА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР Е ИЗВРШЕН НА БАРАЊЕ НА ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И НАЧИНОТ НА НИВНАТА НАПЛАТА

 

101/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОГА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР Е ИЗВРШЕН НА БАРАЊЕ НА ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И НАЧИНОТ НА НИВНАТА НАПЛАТА

 

85/2009

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ДЕПОНИИТЕ

 

78/2009

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТПАД

39/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА

 

16/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ

 

122/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАДОТ

 

126/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОПАСНИОТ ОТПАД И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД

 

15/2008

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО ДЕПОНИИТЕ ОД СЕКОЈА КЛАСА, ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОТПАДОТ, ОПШТИ ПОСТАПКИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ, ЗЕМАЊЕ МОСТРИ И ПРИФАЌАЊЕ НА ОТПАДОТ

 

8/2008

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАБОТА, СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА ДЕПОНИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕТО, СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА ДЕПОНИЈАТА ВО ФАЗАТА НА ЗАТВОРАЊЕ И НАТАМОШНА ГРИЖА ЗА ДЕПОНИЈАТА ПО ЗАТВОРАЊЕТО, КАКО И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ГРИЖА ЗА ДЕПОНИИТЕ ОТКАКО ТИЕ ЌЕ ПРЕСТАНАТ ДА РАБОТАТ

 

156/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ МАСЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

 

156/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ И СО ДРУГИТЕ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД

 

147/2007

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО МЕДИЦИНСКИОТ ОТПАД, КАКО И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ОТПАД

 

146/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОПЕРАТОР НА ДЕПОНИЈА

 

140/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН И ДРУГ ВИД НА НЕОПАСЕН ОТПАД

 

133/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОНИЈА ЗА НЕОПАСЕН И ИНЕРТЕН ОТПАД

 

133/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРАЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД

 

115/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

 

76/2007

ЛИСТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ

 

100/2005

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПХБ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИНСТАЛАЦИИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПХБ, ИСКОРИСТЕНИТЕ ПХБ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈАШТО СОДРЖИ ПХБ

 

48/2007

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕТОВАРНИТЕ СТАНИЦИ, УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛОКАЦИИТЕ НА КОИ СЕ ГРАДАТ ОДНОСНО СЕ ПОСТАВУВААТ ПРЕТОВАРНИТЕ СТАНИЦИ, КАКО И РОКОВИТЕ ЗА ЧУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО ПРЕТОВАРНАТА СТАНИЦА СПОРЕД ВИДОВИТЕ НА ОТПАД

 

39/2007

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАДОТ, КАКО И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛОКАЦИИТЕ НА КОИШТО СЕ ВРШИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

 

29/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

 

23/2007

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД АЗБЕСТ И СО ОТПАД ОД ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ АЗБЕСТ

 

89/2006

 

 

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

6/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

163/2013

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ИЗЈАВА ЗА ПРИМАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОТПАДНА ОПРЕМА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВА ЗА ПРИМАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОТПАДНА ОПРЕМА

32/2014

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА КОЛЕКТИВНИ ПОСТАПУВАЧИ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ СКЛУЧИЛЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНАТА ОПРЕМА СО КОЛЕКТИВЕН ПОСТАПУВАЧ

13/2014

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛИЧИНИТЕ ПО КАТЕГОРИЈА И ВИД НА ОПРЕМА КОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЈА ПУШТА НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

127/2013

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ОДВОЕН ТРЕТМАН НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИТЕ И ДЕЛОВИТЕ НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА, КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА КОЈА ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ИНСТАЛАЦИЈАТА ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ОПРЕМА

9/2013

ЛИСТА НА ОПРЕМА НА КОЈА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ МЕРКИТЕ ЗА ЗАБРАНА И ОРГАНИЧУВАЊА ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА КАКО И МАКСИМАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ РОКОВИТЕ ДО КОИ Е ДОЗВОЛЕНО ПРИСУСТВО НА ОДРЕДЕНИ ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ ВО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, НЕЈЗИНИТЕ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ

2/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ КАКО КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ КАКО КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ И

133/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА

110/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОЗНАКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ОДДЕЛНО СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА

77/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНА ОПРЕМА

38/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

33/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНА ОПРЕМА

24/2012

ЛИСТА НА ВИДОВИ НА ПРОИЗВОДИ КОИ ПРИПАЃААТ ВО КАТЕГОРИИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

133/2012

 

 

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

161/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

17/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

47/2011

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

136/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

6/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

39/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

163/2013

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

112/2011

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА СПАКУВАНИ СТОКИ И ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ

112/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

127/2013

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДЛИВОСТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КЕСИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ, НАЧИНОТ НА ПУШТАЊЕ И УПОТРЕБА НА БИОРАЗГРАДЛИВИТЕ КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ НА ПАЗАР

19/2013

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ И УПЛАТЕНОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА УПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

110/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

35/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

12/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

3/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕУТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАTA ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ АКТ ЗА НЕВРШЕЊЕ ИЗБОР

3/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ПАКУВАЊАТА ШТО СЕ ПУШТИЛЕ ИЛИ УВЕЗЛЕ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕТХОДНАТА КАЛЕНДАРСКА ГОДИНА И ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ТИЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИ

184/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА , НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА НИВОАТА НА СОДРЖИНАТА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ПАКУВАЊАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ*

 

78/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

60/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ПАКУВАЊАТА ШТО СЕ ПУШТИЛЕ ИЛИ УВЕЗЛЕ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕТХОДНАТА КАЛЕНДАРСКА ГОДИНА И ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ТИЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВКУПНОТО ПАКУВАЊЕ КОЕ Е ПУШТЕНО...

 

117/2010

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

113/2010

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА НУМЕРИРАЊЕ И КРАТЕНКИТЕ НА КОИ СЕ ЗАСНОВА СИСТЕМОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ Е ПРОИЗВЕДЕНО ПАКУВАЊЕТО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОЗНАКАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕТО

 

62/2010

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПАКУВАЊА СО ДОЛГ ЖИВОТЕН ВЕК И ВИДОВИТЕ НА ПАКУВАЊА КОИ СЛУЖАТ КАКО ПОКАЗАТЕЛИ ДЕКА ПАКУВАЊЕТО Е СО ДОЛГ ЖИВОТЕН ВЕК

 

48/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОСТАПУВАAТ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И САМОСТОЈНИ ПОСТАПУВАЧИ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА САМОСТОЕН ПОСТАПУВАЧ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

41/2010

ЛИСТА НА ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕРИ ЗА ПАКУВАЊЕ

 

52/2010

 

 

ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

140/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

47/2011

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

148/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

39/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

163/2013

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВЕЗЕНАТА КОЛИЧИНА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

112/2011

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА СОБРАНИТЕ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ПРЕВЗЕМНИ, ТРЕТИРАНИ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ

68/2014

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ И УПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА УПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

110/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

35/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА

33/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

12/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

3/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

3/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ АКТ ЗА НЕВРШЕЊЕ ИЗБОР

3/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ И ПРЕСМЕТКА НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТАПКИТЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ПРЕСМЕТКА

 

67/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА САМОСТОЕН ПОСТАПУВАЧ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

61/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

61/2011

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, НА БАТЕРИИТЕ И АКУМУЛАТОРИТЕ И НА БАТЕРИСКИТЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СИМБОЛОТ ЗА ОДДЕЛНО СОБИРАЊЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ХЕМИСКИOТ СИМБОЛ ЗА МЕТАЛИ (*)

 

52/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, НАЧИНОТ НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИОТ БРОЈ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

36/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА СОБРАНИТЕ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ПРЕВЗЕМНИ, ТРЕТИРАНИ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ

 

167/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО ОТПАДНИТЕ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ДОСТАВУВАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛИЧИНИТЕ И ВИДОВИТЕ НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ КОИ СЕ ПУШТЕНИ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

167/2010

 

 

ЗАКОН ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ДЕЈНОСТ

 

103/2008

ИСПРАВКИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ДЕЈНОСТ

 

115/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ДЕЈНОСТ

 

53/2011

 

 

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

53/2005

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

81/2005

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАTA СРЕДИНА

24/2007

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАTA СРЕДИНА

159/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

83/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

48/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

124/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

51/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

123/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

93/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

187/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

42/2014

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (*)

164/2012

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ОРГАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

36/2012

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

32/2012

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ТЕКОТ НА ИЗРАБОТКАТА НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ, КАКО И ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

45/2011

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СТРАТЕГИИТЕ, ПЛАНОВИТЕ И ПРОГРАМИТЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ПРОМЕНИТЕ НА ТИЕ СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ, ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ СПРОВЕДУВА ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ВРЗ ЖИВОТОТ И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

 

45/2011

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ КАКО ПРИХОД ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА

 

22/2011

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

64/2010

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 

64/2010

УРЕДБА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА A - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 

64/2010

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

109/2009

УРЕДБА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

 

80/2009

УРЕДБА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ОРГАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

80/2009

УРЕДБА ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ТЕКОТ НА ИЗРАБОТКАТА НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ, КАКО И ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

147/2008

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ КАКО ПРИХОД ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА

 

12/2008

УРЕДБА ЗА СТРАТЕГИИТЕ, ПЛАНОВИТЕ И ПРОГРАМИТЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ПРОМЕНИТЕ НА ТИЕ СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ, ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ СПРОВЕДУВА ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ВРЗ ЖИВОТОТ И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

 

153/2007

УРЕДБА ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

153/2007

УРЕДБА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ДОНЕСУВААТ ОДЛУКИТЕ ДАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ БИ МОЖЕЛЕ ДА ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

 

144/2007

УРЕДБА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

117/2007

УРЕДБА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 

117/2007

УРЕДБА ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА СО СОГОРУВАЊЕ НА ФОСИЛНИ ГОРИВА

 

84/2007

УРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

89/2005

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДРЖАВНА МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

122/2011

ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЛИСТА НА СУБЈЕКТИ КОИ ПОСЕДУВААТ ИЛИ ЗА КОИ СЕ ПОСЕДУВААТ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

82/2007

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ ОД КОЈ СЕ ИЗРАБОТЕНИ ПАКУВАЊАТА ЗА КОИ СЕ ПРЕСМЕТУВА НАДОМЕСТОК ЗА ПЛАСТИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПАКУВАЊАТА ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ, НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВОТО ПРИКАЖУВАЊЕ, ВИДОВИТЕ НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ СПАКУВАНИ ВО ПАКУВАЊА И ВИДОВИТЕ НА ВРЕЌИ И КЕСИ ЗА КОИ СЕ ПРЕСМЕТУВА НАДОМЕСТОК

 

65/2007

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА НАДОМЕСТОК ПРИ ПРОМЕТ, УВОЗ/ИЗВОЗ

 

75/2005

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА

 

77/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЦЕЛИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА И ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА ПОДАТОЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈОТ КАКО И НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

 

81/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ИЗДАВА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ОДБИВА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

131/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ОДОБРУВА ИЛИ СО КОЕ НЕ СЕ ОДОБРУВА ЕЛАБОРАТОТ

130/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ИЗДАВА А - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ОДБИВА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА А - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

130/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ ИЛИ СЕ ОДБИВА БАРАЊЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

130/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОДНОСНО НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА И НА ФОРМУЛАРИТЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД СПРОВЕДУВАЊЕ ОДНОСНО НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

122/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ СО ЧИЕ ВРШЕЊЕ МОЖЕ ДА НАСТАПИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ЕКОЛОШКА ШТЕТА, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ЕКОЛОШКA ШТЕТА, КАКО И СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕМА ДА НАСТАПИ ОДГОВОРНОСТА ЗА ЕКОЛОШКА ШТЕТА

 

31/2011

ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА РЕМЕДИЈАЦИЈА НА СТОРЕНА ЕКОЛОШКА ШТЕТА

 

31/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИСПУШТАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧИ

 

27/2011

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА НА КОИ БИ ВЛИЈАЕЛА ХАВАРИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД СИСТЕМОТ

 

22/2011

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА ХИГИЕНСКА ХАРТИЈА

 

117/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА ОБУВКИ

 

117/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА САПУНИ, ШАМПОНИ И КОНДИЦИОНЕРИ ЗА КОСА

 

117/2010

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

110/2010

ПРАВИЛНИК ЗА СУПСТАНЦИИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОПИШУВААТ ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА ЕМИСИЈА ВО А-ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

 

72/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ ИЗВРШЕНИ НАДВОР ОД УПРАВНАТА ПОСТАПКА, ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКАТА

 

62/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА БОИ И ЛАКОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР

 

46/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА МЕБЕЛ

 

44/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ

 

44/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ, ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ (ПРАГОВИ) ЗА ПРИСУСТВО НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ И КРИТЕРИУМИТЕ ИЛИ СВОЈСТВАТА СПОРЕД КОИ СУПСТАНЦИЈАТА СЕ КЛАСИФИЦИРА КАКО ОПАСНА

 

25/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОЈ ГИ НАДОМЕСТУВА ИНВЕСТИТОРОТ

 

116/2009

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ И НАДВОРЕШНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОДОБРУВАЊЕ

 

50/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ОДОБРЕНИ ЕЛАБОРАТИ

 

50/2009

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА ТУРИСТИЧКО СМЕСТУВАЊЕ

 

2/2009

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА ДЕТЕРГЕНТИ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ

 

165/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И РОКОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ; НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ И УПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТОК; ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

 

152/2008

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА

 

144/2008

ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНАТА РАБОТА, ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА СТАТУС НА ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КАКО И НАЧИНОТ

 

129/2007

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 

128/2007

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ВРСКА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

93/2007

ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНАТА РАБОТА, ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ И НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА СТАТУС НА ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ...

 

93/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ЧЛЕНОВИТЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ

 

71/2006

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИОТ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР КАКО И НАЧИНОТ И РОКОТ ЗА НЕГОВО ДОСТАВУВАЊЕ

 

71/2006

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СООДВЕТНОСТА НА СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ОД ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОИ ЌЕ ГО ИЗГОТВАТ ИЗВЕШТАЈОТ

 

33/2006

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНА НА ОБЈАВАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НАМЕРАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТ, НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБАТА ОД ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, НА СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СООДВЕТНОСТА НА СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И НА РЕШЕНИЕТО СО КОЕ СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ ИЛИ...........

 

33/2006

ПРАВИЛНИК ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НАМЕРАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

33/2006

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

33/2006

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОЈ ГИ НАДОМЕСТУВА ИНВЕСТИТОРОТ

 

33/2006

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ ВО ПРОДАВНИЦИ, МАГАЦИНИ, СКЛАДОВИ, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ, ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ И ПОСЕБНИ ПАЗАРИ КАДЕ ШТО СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА НА МАЛО НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ВО ПРОДАВНИЦИ И КИОСЦИ КАДЕ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА НА МАЛО НА СИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА

 

29/2011

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ ХЛОРОФЛУОРОЈАГЛЕВОДОРОД (HCFC)

 

92/2010

НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА УРЕДИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА ШТО СОДРЖАТ ХЛОРОФЛУОРОЈАГЛЕВОДОРОД (HCFC)

 

92/2010

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА КАКО И ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА

 

92/2010

НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУПСТАНЦИИТЕ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА

 

92/2010

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА КОМИСИЈА ЗА НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ ЗАРАДИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ ВО А - ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ

 

66/2010

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И РОКОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ; НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ И УПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТОК; ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА

 

115/2005

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ПЛАСТИЧНИ ПРОИЗВОДИ И АМБАЛАЖИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ

 

115/2005

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕКОЛОШКАТА ОЗНАКА, НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА НЕЈЗИНО ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ, КАКО И СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА

 

109/2005

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ И ПРИЗНАНИЈАТА ЗА ДОСТИГНУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА И СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

 

109/2005

ПРАВИЛНИК ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ ИЗВРШЕНИ НАДВОР ОД УПРАВНАТА ПОСТАПКА, ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКАТА

 

100/2005

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

80/2005

 

 

ЗАКОН ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

67/2004

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

92/2007

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

35/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

47/2011

ЗАКОН ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ (Пречистен текст)

100/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

163/2013

УРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА АЛАРМИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ЦЕЛНИ ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

 

50/2005

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА АЛАРМИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА ГРАНИЧНА ВРЕНОСТ, ЦЕЛНИ ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

4/2013

УРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОГОРУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ОД ЗАГАДУВАЊЕ (1)

112/2011

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА, НАЧИНИТЕ, ПОСТАПКИТЕ, МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕМИСИИТЕ ОД СТАЦИОНАРНИТЕ ИЗВОРИ (*)

11/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ГОРНИТЕ ГРАНИЦИ-ПЛАФОНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ СО ЦЕЛ УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИИТЕ ЗА ОДРЕДЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕТО НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ НА ГОДИШНО НИВО

156/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЕМИСИИТЕ ВО АМБИЕНТИОТ ВОЗДУХ ОД СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ, НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА ДОСТАВУВАЊЕ СОГЛАСНО КАПАЦИТЕТОТ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНИКОТ НА ЕМИСИИ ВО АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

79/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ СТРУЧНИ РАБОТИ, ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА, УРЕДИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И СООДВЕТНИТЕ ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

69/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ НИВОА НА ЕМИСИИ И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО ОТПАДНИТЕ ГАСОВИ И ПАРЕИ КОИ ГИ ЕМИТИРААТ СТАЦИОНАРНИТЕ ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХОТ

 

141/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ

 

92/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ГОРНИТЕ ГРАНИЦИ-ПЛАФОНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ СО ЦЕЛ УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИИ ЗА ОДРЕДЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕТО НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ НА ГОДИШНО НИВО

 

2/2010

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРЕНОСОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

138/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

138/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО И ПОДОБРУВАЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

108/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И УТВРДУВАЊЕ НА НИВОТО НА ЕМИСИИ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ ВО АТМОСФЕРАТА ВО ТОНИ ГОДИШНО ЗА СИТЕ ВИДОВИ ДЕЈНОСТИ, КАКО И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОЗДУХОТ НА ЕВРОПА (ЕМЕП)

 

142/2007

ЛИСТА НА ЗОНИ И АГЛОМЕРАЦИИ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

23/2009

ПРАВИЛНИК ЗА KРИТЕРИУМИТЕ, МЕТОДИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

 

82/2006

 

 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

 

87/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

 

6/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

 

161/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

 

83/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

 

51/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

44/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

23/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

163/2013

УРЕДБА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОДИТЕ

 

18/1999

УРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ВОДОТЕЦИТЕ, ЕЗЕРАТА, АКУМУЛАЦИИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

 

18/1999

УРЕДБА ЗА СОСТАВОТ, НАЧИНОТ НА УЧЕСТВО, КАКО И НАЧИНОТ НА НОМИНИРАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ ВО СОВЕТИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДРАЧЈАТА НА РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ И СОВЕТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДЕЛОВИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА РЕЧЕН СЛИВ, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА

106/2013

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ВОДИ (2012-2042)

122/2012

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ, ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА КОНСУМИРАЊЕ ОД СТРАНА НА ЧОВЕКОТ

29/2014

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ЕДНОКРАТНИОТ И ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА

19/2014

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ НА ОБЛАСТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ЗАШТИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО КАДЕ ОДРЖУВАЊЕТО И ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОСТОЈБАТА НА ВОДИТЕ Е ЗНАЧАЕН ФАКТОР

25/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ НА НИТРАТИ (*)

131/2011

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ИСПУШТАЊЕТО НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ (*)

130/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА, ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА ВАДЕЊЕ ПЕСОК, ЧАКАЛ И КАМЕН ОД КОРИТАТА И БРЕГОВИТЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДНИ ТЕЛА

129/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ БАРАЊЕТО ЗА ВОДОСТОПАНСКА СОГЛАСНОСТ СЕ ПРИФАЌА ИЛИ СЕ ОДБИВА

129/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ

129/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ИНСТАЛИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ПОСТРОЈКИТЕ КОИ РАБОТАТ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СУПСТАНЦИИ И НАЧИНОТ НА ТЕСТИРАЊЕ НА ПОСТРОЈКИТЕ ОД СТРАНА НА ЕКСПЕРТИ ПРЕД ПУШТАЊЕТО ВО РАБОТА И ВО РЕДОВНИ ИНТЕРВАЛИ ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕТО (*)

123/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ОПАСНИТЕ И ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ И СУПСТАНЦИИ И НИВНИТЕ ЕМИСИОНИ СТАНДАРДИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИСПУШТАТ ВО КАНАЛИЗАЦИЈА ИЛИ ВО СИСТЕМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ, ВО ПОВРШИНСКИ ИЛИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА, КАКО И ВО КРАЈБРЕЖНИ ЗЕМЈИШТА И ВОДНИ ЖИВЕАЛИШТА(*) (*)

108/2011

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ИНФОРМАЦИИТЕ ОД МОНИТОРИНГОТ НА ИСПУШТЕНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ СО КОЈ СЕ ДОСТАВУВААТ ПОДАТОЦИТЕ

108/2011

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА, РЕФЕРЕНТНИТЕ МЕРНИ МЕТОДИ, НАЧИНОТ И ПАРАМЕТРИТЕ НА МОНИТОРИНГ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА И ТИЊАТА ОД ПРЕЧИСТУВАЊЕТО НА УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ (*)

108/2011

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ЕМИСИЈА ЗА ИСПУШТАЊЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ПО НИВНОТО ПРОЧИСТУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА НИВНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ИМАЈЌИ ГИ ВО ПРЕДВИД ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ(*)

 

81/2011

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ПОЧВАТА ВО КОЈА СЕ КОРИСТИ ТИЊАТА, ВРЕДНОСТИ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ТИЊАТА, СОГЛАСНО СО НЕЈЗИНАТА НАМЕНА И МАКСИМАЛНИТЕ ГОДИШНИ КОЛИЧИНИ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ПОЧВАТА (*)

 

73/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА СОБИРАЊЕ, ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И ЕКПЛОАТАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ И СТАНИЦИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИТЕ OТПАДНИ ВОДИ, КАКО И ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ, ПАРАМЕТРИТЕ, СТАНДАРДИ НА ЕМИСИЈАТА И НОРМИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ ЗА ПРЕДТРЕТМАН, ОТСТРАНУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ, ИМАЈЌИ ГО ВО ПРЕДВИД ОПТОВАРУВАЊЕТО И МЕТОДОТ ЗА ...

 

73/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЧИСТЕНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ ЗА НИВНО ПОВТОРНО КОРИСТЕЊЕ(*)

 

73/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПОВТОРНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЧИСТЕНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА

 

60/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊА КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊА

 

60/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ВИДОТ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊАТА ОД ТРЕТМАНОТ НА УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ СОГЛАСНО НЕЈЗИНАТА НАМЕНА, ТРЕТМАН, СОСТАВ И МЕСТО НА НЕЈЗИНО КОРИСТЕЊЕ(*)

 

60/2011

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ И НА КАРТОГРАФСКИТЕ ПРИКАЗИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ

 

148/2009

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ

 

148/2009

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА МЕРКИ

 

148/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКАТА НА РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ

 

148/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗРАБОТКАТА, РЕВИДИРАЊЕТО И АЖУРИРАЊЕТО НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОСНОВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

148/2009

 

 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ (Пречистен текст)

 

154/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

 

53/2011

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

164/2013

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

43/2014

 

 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

36/2004

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

49/2004

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

86/2008

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 2 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

114/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

124/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

 

18/2011

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ (Пречистен текст)

93/2012

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

41/2014

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

145/2013

ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

32/2011

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ НАОЃААТ УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ДРУГАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА, СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ, НИВНОТО ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА, ПОСЕБНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ДОСТАПНОСТА ЗА УПОТРЕБА ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БР. 74/06)

76/2007

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ НАОЃААТ УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ДРУГАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА, СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ, НИВНОТО ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА, ПОСЕБНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ДОСТАПНОСТА ЗА УПОТРЕБА

74/2006

 

 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

79/2007

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

124/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

47/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

163/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА НИВОТО НА БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА                 

147/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ ВИДОВИ НА ПОСЕБНИТЕ ИЗВОРИ НА БУЧАВА КАКО И УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСТРОЈКИТЕ, ОПРЕМАТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР ВО ПОГЛЕД НА ЕМИТИРАНАТА БУЧАВА И СТАНДАРДИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА (1)

142/2013

УРЕДБА ЗА АГЛОМЕРАЦИИТЕ, ГЛАВНИТЕ ПАТИШТА, ГЛАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ГЛАВНИТЕ АЕРОДРОМИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОДГОТВУВААТ СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА

 

15/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

118/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА НИВОТО НА БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

147/2008

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СОРАБОТКАТА НА ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА СО ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА И ИЗРАБОТКА НА АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА ОД СОСЕДНАТА ДРЖАВА

 

163/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА СТРАТЕШКИТЕ КАРТИ НА БУЧАВА И АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА, НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКАТА И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО СОБИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ

 

133/2010

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА МРЕЖИТЕ, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ ЗА МОНИТОРИНГ, КАКО И УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ ОД МОНИТОРИНГОТ НА СОСТОЈБАТА ВО ОБЛАСТА НА БУЧАВАТА

 

123/2009

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА КОЈА ТРЕБА ДА ЈА ПОСЕДУВААТ ОВЛАСТЕНИ НАУЧНИ СТРУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ КАКО И ДРУГИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА, ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА БУЧАВА

 

152/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ЛОКАЦИИТЕ НА МЕРНИТЕ СТАНИЦИ И МЕРНИТЕ МЕСТА

 

120/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИМЕНАТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА БУЧАВА, ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БУЧАВА, НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА БУЧАВА И МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ СО ИНДИКАТОРИТЕ ЗА БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

107/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЖИГОТ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНАТА И ОПШТИНАТА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 

112/2007

 

 

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

92/2007

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (пречистен текст)

53/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

136/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

23/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

25/2013

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

53/2013

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

137/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

164/2013

УРЕДБА ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ЦЕНОВНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

60/2013

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

131/2009

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕТО НА АКТИВНОТО И ПАСИВНОТО УЧЕСТВО ВО ОБУКИТЕ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА СТЕКНАТИТЕ БОДОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

41/2014

П Р А В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ  АГЕНСИ (ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПОЛИЊА)*

40/2014

П Р А В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

10/2014

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ НА РИБАРСКИ БРОДОВИ*

79/2013

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ АГЕНСИ (ВЕШТАЧКО ОПТИЧКО ЗРАЧЕЊЕ)*

132/2012

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ

127/2012

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ВО РУДАРСТВО СО ПОВРШИНСКА И ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (*)

64/2012

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

56/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

56/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ БАРАЊЕТО Е УВАЖЕНО ИЛИ ОДБИЕНО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ

17/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

60/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА

185/2011

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ВО ИНДУСТРИЈАТА ЗА ВАДЕЊЕ НА МИНЕРАЛИ СО БУШЕЊЕ*

163/2011

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ, РАБОТНИЧКИ КОИ НЕОДАМНА СЕ ПОРОДИЛЕ ИЛИ ДОЈАТ(*)

119/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

 

171/2010

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗЈАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ, НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА, КАКО И ПОДАТОЦИТЕ ВРЗ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЗАСНОВА ПРОЦЕНАТА НА РИЗИКОТ

 

2/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖЕНОСТ НА БИОЛОШКИ АГЕНСИ

 

170/2010

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА КАНЦЕРОГЕНИ, МУТАГЕНИ ИЛИ СУПСТАНЦИ ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКТИВНИОТ СИСТЕМ

 

110/2010

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ

 

46/2010

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

 

74/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД РИЗИЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА

 

50/2009

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА РАБОТНИОТ ПРОСТОР

 

154/2008

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ПРИВРЕМЕНИ И МОБИЛНИ ГРАДИЛИШТА

 

105/2008

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ

 

37/2008

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ВИБРАЦИИ

 

26/2008

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД БУЧАВА

 

21/2008

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

 

138/2007

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

136/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

 

136/2007

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРИ РАЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАР

 

135/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

127/2007

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА РАБОТА

 

116/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА КОЈА ВРАБОТЕНИТЕ ЈА УПОТРЕБУВААТ ПРИ РАБОТАТА

 

116/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ОПРЕМА НА ВОЗИЛОТО, ВЕЛОСИПЕДОТ И ЗАПРЕЖНОТО ВОЗИЛО ЗА УЧЕСТВО ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА КАКО И НА ТРАКТОРИ ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ШУМСКИ И ДРУГИ РАБОТИ

48/2010

 

 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

79/2013

 

 

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

88/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

119/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

36/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

136/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

163/2013
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА 41/2014

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

175/2011

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМА И ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

173/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ И ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА

54/2011

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РУДАРСКА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

170/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ И ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА

140/2010

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЖИЧАРИ

63/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕЗАВИСНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА ШТО Е СТАВЕНА ВО УПОТРЕБА, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ

31/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

73/2009

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИГАЛКИ И ИНДУСТРИСКИ ТРАНСПОРТЕРИ

32/2009

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК

32/2009

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИФТОВИ И ТРАНСПОРТЕРИ

26/2009

 

 

ЗАКОН ЗА ТРГОВИЈА

 

16/2004

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА

 

128/2006

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

63/2007

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

88/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

159/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

20/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

99/2009

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

105/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

115/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

158/2010

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

36/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

 

53/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

148/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

164/2013

ПРАВИЛНИK ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ

142/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

124/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

 

33/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

 

93/2008

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ НА ПРОДАЖНИОТ ОБЈЕКТ ВО КОЈ СЕ ВРШИ ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, ФОРМАТА,СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ

 

93/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

 

70/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЧАСОТ НА ПОЧЕТОКОТ И ЧАСОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВРЕМЕТО ЗА ПАУЗА И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

 

130/2006

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ - ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ПРОДАЖЕН ИЛИ ДРУГ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

 

86/2005

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И МАЛО

 

89/2004

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

 

79/2004

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

 

54/2004

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И МАЛО

 

51/2004

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ВРАТА ДО ВРАТА

 

51/2004

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

 

21/2004

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ-ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ПРОДАЖЕН ИЛИ ДРУГ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

 

21/2004

 

 

ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

92/2007

ИСПРАВКИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

147/2008

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

161/2009

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

17/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

54/2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

13/2013

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

163/2014

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

38/2014

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ ЗА СОВЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА

70/2013

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА

70/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

44/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ , ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ , ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦ

19/2013

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

46/2012

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

74/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

15/2011

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

6/2011

ПРАВИЛНИК ЗА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ВОЗИЛАТА-ЦИСТЕРНИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ БЕНЗИНИ И/ИЛИ ОРГАНСКИ РАСТВОРУВАЧИ*

171/2010

ПРАВИЛНИК ЗА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ВОЗИЛАТА-ЦИСТЕРНИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ БЕНЗИНИ И/ИЛИ ОРГАНСКИ РАСТВОРУВАЧИ*

162/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

126/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

126/2010

ПРАВИЛНИК ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ

19/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ

10/2008

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ

122/2007

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИСТАТА НА ПРОВЕРКИ ЗА ИЗВРШЕНАТА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

122/2007

COUNCIL REGULATION (EU) No 333/2011 of 31 March 2011 establishing criteria determining when certain types of scrap metal cease to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Official Journal of the European Union 8.4.2011

COMMISSION REGULATION (EU) No 715/2013 of 25 July 2013 establishing criteria determining when copper scrap ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council Official Journal of the European Union 26.7.2013

Ажурирано на ден: 14.05.2014

Прочитајте ги условите за користење.

:: Издание 2 ::  18.08.2011 ::