[EN] [MK]

nm_logo-3.jpgCompany

     

За нас на кратко...

НОВОМЕТАЛ отпочна со работа во 2008 година преку трговија со отпаден бакар и железо, снабдувајќи ја регионалната и прекуграничната преработувачка индустрија со секундарни сурови материјали. Во 2012 ги проширивме нашите активности да опфаќаат и Отпад од Електрична и Електронска Опрема (ОЕЕО) како и Искористени Возила.

Значајно е да се напомене дека нашата беше првата ИСО 9001:2008; ИСО 14001:2004 и ОХСАС18001:2007 сертифицирана компанија во Македонија која се занимава со преработка на отпад.

Во моментот сме фокусирани во учестото за создавање на национални повратни системи за Електричен и Електронски Отпад, како и Искористени Возила, на тој начин обезбедувајќи стабилен прилив на отпад за преработување.

Во прилог се нашите носечки дозволи:

- Дозвола за вршење на дејност складирање и третман

- Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање

- Согласност од оштина Кисела Вода