[EN] [MK]

nm_logo-3.jpgCompany

     

Управувањето со отпад е наша работа

Рециклирањето е клучната компонента во модерното намалување на отпадот и е третата компонента од Намали, Повторно употреби, Рециклирај хиерархијата на отпадот.

На кратко, рециклирањето значи преработка на употребените материјали (отпадот) во нови производи, намалувајќи ја прекумерната употреба на енергија, загадувањето и отпадот, како и потрошувачката на нови суровини.

Како дел системот за управување со отпадот во Македонија ние преработуваме разни видови на отпадни метали и неметали од рушења, индустриски отпад, Електричен и Електронски Отпад како и Искористени Возила. Обновените материјали потоа се продаваат како секундарен суров материјал на разни производители локално и ширум светот.

Одберете категорија на отпад за повеќе информации или страницата за често поставувани прашања.